UNIUNEA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ

TARA ÎNAINTE DE TOATE ! CU DUMNEZEU ÎNAINTE !

Uniunea Democrată Română ( U.D.R.) este o forţă politică tânără, cu încrederea nealterată într-un viitor bine construit pentru România.

Uniunea Democrată Română îşi bazează doctrina, acţiunea politică şi economică pe dreptul divin şi natural, pe adevăruri evidente prin ele însele: toţi oamenii au fost creaţi egali în drepturi (dreptul la viaţă, libertate, exprimare şi bunăstare), având capacitatea de a gândi logic şi de a face, în cunoştinţă de cauză, distincţia dintre bine şi rău.

U.D.R. va reda şi va consolida încrederea cetăţenilor acestei ţări în instituţiile democraţiei. Acţiunea politică a U.D.R. porneşte de la promovarea în societatea românească şi în cea europeană a adevărului că valorile politice ale democraţiei moderne (libertate individuală, dreptate şi solidaritate socială) au drept origine şi fundament teologic valorile morale ale creştinismului.

Prin servirea interesului public, a binelui comun, a naţiunii şi poporului, U.D.R. este un partid naţional şi creştin. Prin afirmarea şi valorificarea doctrinei sale, U.D.R. îşi propune dezvoltarea unei democraţii autentice - al cărei fundament să fie reprezentat de nevoile oamenilor - cu sprijin politico-financiar autohton.

O democraţie autentică nu poate fi decât în beneficiul tuturor românilor, dar şi al minorităţilor conlocuitoare. Este cadrul instituţional pentru realizarea politicii în interes public, al cărei bază morală îl reprezintă imperativul creştin al iubirii aproapelui.

U.D.R. va promova o politică reală de centru, cu o solidă componentă tradiţională, a cărei legitimitate va fi conferită de soluţiile creative şi inovatoare la problemele inerente ale globalizării şi integrării europene, ale tranziţiei către democraţia consolidată şi capitalism, ale restaurării echilibrului politic şi moral al naţiunii române. Viziunea unei guvernări creştin-democrate se fundamentează pe respectarea valorilor tradiţionale ale familiei, pe readucerea încrederii românilor în principalele instituţii ale statului de drept – Preşedinţie, Parlament, Guvern, Justiţie, Administraţie publică,- pe transpunerea în practică a unor programe fezabile în domeniul economic, al fiscalităţii, sănătăţii, educaţiei şi nu numai.

U.D.R. va aduce românilor valorile creştin-democraţiei, într-un stat de drept real, cu o economie de piaţă nu doar funcţională, ci concurenţială, în care proprietatea privată, libertatea individuală şi libera iniţiativă vor fi garantate.

U.D.R. îşi însuşeşte pe deplin prevederile stipulate în documentul „ Strategia Europa 2020”, o strategie elaborată la nivelul Uniunii Europene, pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii. Aceasta pune accent pe:
 • - creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
 • - creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente, din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;
 • - creştere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată de ocupare a forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.

În ceea ce o priveşte, U.D.R. îşi propune ca, pâna în anul 2020, România să atingă indicatorii precizaţi în tabelul de mai jos, ca urmare a punerii în practică a prevedilor cuprinse în „ Strategia Europa 2020”:

Ţintele valorice ale României pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 au fost stabilite în urma unor dezbateri ale autorităţilor românesti şi aprobate apoi de către Comisia Europeană.

U.D.R. îşi asumă aceste obiective, fiind în măsură ca, prin consultarea tuturor specialiştilor din ţara noastră, să elaboreze politici, planuri, programe şi proiecte, generale, dar şi sectoriale.

Principalele priorităţi ce stau în faţa ţării noastre, în viitorul apropiat, considerăm a fi:

U.D.R. urmăreşte materializarea unor concepte menite să ducă la un progres evident al României, către un grad tot mai înalt de civilizaţie, care o va aşeza în rândul ţărilor de vârf ale Europei, acţionând pe direcţia celor cinci priorităţi, detaliate astfel:

 • 1. Dezvoltarea unei economii sustenabile şi investiţii în viitor

  • a. Strategia economică a României

   În ceea ce priveşte strategia economică viitoare pentru România, U.D.R. are în vedere:
   • - O nouă viziune economică, adaptată la cerinţele economiei de piaţă, căreia să-i facă faţă cu succes;
   • - Stabilirea de performanţe de atins şi a unor provocări realiste, care să ducă, pas cu pas, economia României către nivelurile medii ale Uniunii Europene;
   • - Creşterea economică să aibă în vedere marile procese ce caracterizează fenomenul globalizării, faţă de care să aibă o atitudine integratoare, prin dezvoltarea unor ramuri de nişă, cu care să se poată participa la distribuţia internaţională a venitului mondial;
   • - Rebalansarea economică a ţării noastre, prin stimularea dezvoltării echilibrate, în teritoriu, a ramurilor economice, în conformitate cu tradiţiile, pregătirea forţei de muncă şi capacităţile fiecărei zone;
   • - Reconstruirea economică a României, prin orientarea investiţiilor către ramurile de înaltă performanţă, de succes pe piaţa internaţională;
   • - Stabilirea unor indicatori şi obiective cât mai realiste, care să fie urmărite a se îndeplini şi care să ofere guvernului, în permanenţă, posibilitatea evaluării stadiului atins şi stabilirii de măsuri pentru punerea în practică a planurilor stabilite.
  • b. Politica fiscală, bugetară şi monetară. Concurenţa.

   Ansamblul de politici bugetare, fiscale şi monetare trebuie să susţină o creştere economică constantă, stabilitatea preţurilor, distribuirea mai onestă a poverii fiscale şi asigurarea unui mediu de afaceri competitiv şi echilibrat.

   Odată cu încheierea procesului de privatizare, U.D.R. militează pentru diminuarea rolului statului în economie.

   Ţintele predilecte ale U.D.R. sunt o mai mare transparenţă a sistemului fiscal, dezvoltarea unei clase de mijloc autentice, consolidarea sectorului privat, atragerea de investiţii bazate pe valoare adăugată ridicată şi îndeplinirea criteriilor de intrare în zona euro.

   Totodată, unul dintre obiectivele programului de guvernare va fi reducerea TVA şi a cotei unice de impozitare la 15% .

   Prin stimularea liberei iniţiative şi susţinerea întreprinzătorilor din sectorul privat, va fi asigurat un mediu de afaceri echilibrat. Asigurarea transparenţei mediului de afaceri, adăugată relaxării fiscale şi luptei împotriva corupţiei, sunt cardinale pentru implementarea eficientă a politicilor guvernamentale în domeniul fiscal.

   În acest sens, U.D.R. îşi propune:
   • * asigurarea stabilităţii macroeconomice şi a echilibrului bugetar prin asigurarea creşterii mai rapide a productivităţii în raport cu salariile şi corelarea politicii fiscale cu cea monetară;
   • * scutirea de impozit pe profitul reinvestit în tehnologii care cresc productivitatea muncii;
   • * scutirea de impozit pe profitul reinvestit de către microintreprinderi;
   • * descentralizarea fiscală şi bugetară;
   • * îmbunătăţirea administrării fiscale, reducerea evaziunii fiscale, reducerea muncii la negru;
   • * programarea bugetară multianuală, care face posibilă proiectele de mare anvergură, pe termen mediu şi lung;
   • * încurajarea dezvoltării IMM-urilor şi identificarea de facilităţi pentru ca acestea să poată rezista concurenţei din domeniu;
   • * dezvoltarea pieţei de capital, capitalizarea Bursei prin listarea de noi companii de stat;
   • * elaborarea unui sistem fiscal prietenos pentru investitori, stimularea investiţiilor populaţiei la bursă, dublată de măsuri legislative de protecţie a acţionarilor minoritari.
   Concurenţa - U.D.R. militează pentru reducerea corupţiei şi sprijinirea privatizării, de natură să genereze o concurenţă reală şi corectă în România, un tratament nediscriminatoriu al agenţilor economici.
   O competiţie reală, loială aduce cu sine şi protecţia populaţiei, a consumatorilor, care vor avea libertatea de a alege între oferte, vor putea renunţa la produsele cu risc.
  • c. Politica agricolă, dezvoltare rurală, turism

   Agricultura - U.D.R. are ca obiectiv prioritar adoptarea unor politici pentru creşterea producţiei agricole, a productivităţii în agricultură şi promovarea producerii produselor agro-alimentare ecologice.

   Având în vedere creşterea globală tot mai accentuată a preţurilor şi a cererii la produsele agro-alimentare considerăm că perioada imediat următoare poate fi hotărâtoare pentru reforma în domeniul agricol. Modernizarea agriculturii rezolvă problema securităţii alimentare a românilor, dar poate fi şi o importantă sursă de bunăstare dacă România se transformă dintr-un importator de produse agro-alimentare într-un exportator redutabil.

   Obiectivul nostru îl reprezintă creşterea suprafeţelor cultivate, în paralel cu adoptarea de măsuri pentru sprijinirea asocierii, arendării şi concesionării terenurilor în interesul producătorilor agricoli.

   Impozitul pe terenuri va fi suspendat pe o perioadă de 4 ani pentru fermierii care dovedesc că îşi cultivă terenul agricol; în paralel se va dubla impozitul pentru terenurile agricole necultivate. Alte priorităţi sunt:
   • * reducerea accizei pe motorina folosită în agricultură la nivelul minim admis de UE;
   • * mărirea subvenţiilor la hectar, până la plafoanele impuse de UE;
   • * acordarea unor facilităţi pentru fermierii care produc alimente ecologice;
   • * înfiinţarea unor burse specializate pe produse (cereale, vin, fructe, produse animaliere etc.);
   • * sprijin şi facilităţi pentru dezvoltarea zootehniei;
   • * amenajarea de drumuri agricole, astfel încât maşinile, utilajele agricole sau căruţele să poată evita folosirea reţelei naţionale de drumuri;
   • * finalizarea restituirii proprietăţilor, finalizarea cadastrului, intabularea tuturor suprafeţelor agricole şi forestiere, extinderea cărţii funciare pe întreg teritoriul ţării şi completarea legislaţiei aferente;
   • * mărirea suprafeţelor amenajate pentru irigat;
   • * valorificarea deşeurilor vegetale în obţinerea de biocarburant, energie electrică şi termică;
   • * stimularea rolului camerelor agricole şi eficientizarea activităţii agenţiilor de plăţi în agricultură;
   • * îmbunătăţirea legislaţiei referitoare la expropieri pentru cauze de utilitate publică, a celei privitoare la urbanism şi amenajarea teritoriului.

   Dezvoltare rurală - Satul românesc nu poate cunoaşte o reală dezvoltare fără un acces transparent la programele cu finanţare externă, pentru ca fondurile structurale destinate acestui scop să fie absorbite în mod corect şi eficace. În acest sens, calificarea personalului din administraţia publică locală precum şi înfiinţarea de birouri specializate pentru accesarea fondurilor europene reprezintă un obiectiv pe care U.D.R. şi-l asumă.

   Alte priorităţi:
   • * finalizarea alimentării cu apă a localităţilor rurale, construirea de reţele de canalizare pentru acestea;
   • * crearea unor lanţuri de farmacii şi de dispensare care să cuprindă toate localităţile de pe raza fiecărui judeţ, în cooperare cu Consiliile Judeţene şi cu consiliile locale;
   • * amenajarea tuturor drumurilor comunale;
   • * atragerea de specialişti şi de activităţi economice - cu precădere cele de procesare a produselor agricole - către mediul rural prin acordarea de facilităţi.

   În sectorul forestier, se va urmări creşterea zonelor împădurite, prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat. Totodată, foştii proprietari de drept îşi vor primi înapoi suprafeţele cu păduri expropriate de către vechiul regim. Exploatările forestiere se vor conforma principiului „ Procentul tăierilor nu va depăşi perioada de maturizare a soiului copacilor tăiaţi şi care va fi replantat imediat după defrişare” ( adică, dacă perioada de maturizare a unui soi de copac este, de exemplu, de 20 ani, într-un an se va tăia doar a douăzecea parte din suprafaţa naţională, ce va fi replantată imediat, cu acelaşi tip de lemn).

   Turismul - Asigurarea unor oferte atractive de relansare a turismului românesc, care dispune de un potenţial ridicat, care trebuie valorificat.

   Vom încuraja dezvoltarea unor colaborări între administraţia publică centrală şi locală, cu sectorul privat, cu parteneri din străinătate, pentru stimularea investiţiilor, dar şi pentru promovarea unor forme specifice de turism: ecologic, ecumenic, agroturism, balneologic, cultural etc.

   La nivelul instituţiilor de învăţământ de profil, vor fi organizate activităţi de mediatizare a capacităţii de dezvoltare de care se bucură turismul naţional.

  • d. Transporturi. Infrastructură

   Construcţia de autostrăzi şi modernizarea şoselelor existente, în special a celor europene, sunt prioritare pentru dezvoltarea viitoare a României. Vom promova un sistem de transporturi care să permită deplasarea cât mai rapidă, precum şi diminuarea efectului nociv asupra mediului şi oamenilor. Este fundamentală reducerea progresivă a impactului emisiilor poluante, a gazelor cu efect de seră şi a zgomotelor cauzate de reţelele de trafic intens din interiorul marilor aglomerări urbane, precum şi de alte activităţi din domeniul transporturilor.

   Realizarea unor variante de ocolire a aglomerărilor urbane va fi prioritară pentru viitoarea perioadă. În ceea ce priveşte modernizarea transportului feroviar, rutier, aerian şi naval, accentul va fi pus pe creşterea ofertei şi a calităţii serviciilor transportului de persoane şi pe diversificarea mijloacelor de transport.

   Direcţii de acţiune:
   • * finalizarea autostrăzilor începute sunt o „prioritate zero” a domeniului infrastructurii de transport. În continuare, susţinem începerea lucrărilor la autostrăzi noi in parteneriat public privat;
   • * accelerarea expropierilor pe traseele autostrăzilor, prin modificare legislativă;
   • * reabilitarea şoselelor autohtone, în special a drumurilor europene, urmate de drumurile naţionale principale, secundare, precum şi a unora dintre drumurile judeţene;
   • * modernizarea căilor ferate, finalizarea lucrărilor la coridoare deja începute, implicit creşterea vitezei trenurilor de călători;
   • * reorganizarea societăţilor care gestionează în mod direct transportul de marfă şi de călători, rentabilizarea transportului feroviar de mărfuri, în vederea privatizării;
   • * licitaţiile pentru atribuirea traseelor judeţene şi naţionale de transport persoane (autobuze şi microbuze) vor avea drept principale criterii de departajare siguranţa oferită călătorilor şi preţul călătoriei;
   • * eficientizarea avantajului reprezentat de Dunăre şi dezvoltarea transportului fluvio-maritim prin porturile româneşti;
   • * modernizarea căilor navigabile, promovarea turismului pe Dunăre şi Marea Neagră, reducerea taxelor pe canalul Dunăre-Marea Neagră pentru stimularea transportului de mărfuri.
 • 2. Crearea de oportunităţi pentru toţi cetăţenii, reducerea discrepanţelor şi creşterea eficienţei tuturor activităţilor, inclusiv în sistemul de sănătate

  Egalitate este atunci când fiecare dintre noi are şanse egale, adică, oportunitatea proprie de a se exprima pe sine în colectiv, în sistemul integrat, oportunitatea de a primi şi dărui şi de a fi în echilibru cu ceilalţi.

  • a.Societatea informațională

   reprezintă una din priorităţile U.D.R., aceasta fiind înţeleasă ca fiind societatea în care producerea și consumul de informație este cel mai important tip de activitate, iar informația este recunoscută drept resursă principală. Tehnologiile informației și comunicațiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informațional, împreună cu cel social și cel ecologic – un mediu de existență a omului.

   U.D.R. consideră că principalele dimensiuni ale unei societăţi informaţionale, de urmărit în activitatea de modernizare a României, sunt:

   • • Socială – se aplică asupra îngrijirii sănătății și protecției sociale, democrației sociale. (telemedicina, teleactivități, telelucru, telealegeri, teleasigurare, etc.).
   • • Educațională – dezvoltă competența de concepție și de lucru în regim informatizat, gestionarea inteligentă a proceselor (educație și învățămînt la distanță, biblioteci virtuale, e-Teaching, e-Learning).
   • • Ambientală – care are impact asupra utilizării resurselor și protecției mediului înconjurător.
   • • Culturală – care are impact asupra conservării și dezvoltării patrimoniului, dezvoltării industriei în domeniu (muzee, galerii de artă pe internet,digitizarea informaţiei: manuale digitizate, digitizarea patrimoniului naţional şi internaţional).
   • • Economică – care dezvoltă noi paradigme ale economiei digitale şi ale economiei bazată pe cunoaștere (e-Comerț, e-Banking, e-Learning, e-Money, e-Trading, plăţi pe internet, afacere pe internet, etc.).
   • • Tehnologică – ce are în vedere dezvoltarea de infrastructuri, servicii, aplicaţii.
   • • Politico- administrativă – care urmăreşte realizarea unei guvernări prin mijloace electronice.
   • • Juridică – elaborarea unei legislaţii specific.
   Direcţii de acţiune:
   • • liberalizarea totală a sectorului de telecomunucaţii;
   • • eliminarea tuturor barierelor comerciale;
   • • realizarea interoperabilității între toate structurile societăţii;
   • • realizarea securităţii informatice;
   • • protecția datelor cu caracter confidenţial sau secrete;
   • • încurajarea investițiilor private.
  • b. Oportunităţi egale în educaţie

   Educaţia este un drept fundamental al omului. Pornind de la acesta U.D.R. sprijină consolidarea educaţiei incluzive, care are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, constituind actualmente nu doar un deziderat, ci şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în practici de succes în întreaga lume.

   Fundamentată pe paradigma educaţiei pentru toţi, educaţia incluzivă este o abordare potrivit căreia toţi copiii trebuie să aibă şanse egale de a frecventa aceeaşi şcoală şi de a învăţa, indiferent de apartenenţa lor culturală, socială, etnică, rasială, religioasă şi economică sau de abilităţile şi capacităţile lor intelectuale sau fizice.

   Educaţia incluzivă reflectă valorile unei societăţi echitabile şi democratice care oferă tuturor persoanelor oportunităţi egale de a beneficia de drepturile omului şi obiectivele de dezvoltare umană, împărtăşite pe plan mondial.

  • c. Şansa la o muncă decentă pentru fiecare

   U.D.R. consideră că munca decentă este o strategie de dezvoltare care recunoaşte rolul central al muncii în viaţa oamenilor: o muncă productivă şi care aduce o remuneraţie justă, securitate la locul de muncă şi protecţia socială a familiei, cele mai bune perspective de dezvoltare personala şi integrare sociala, libertatea de exprimare a revendicărilor, posibilitatea de a organiza şi a participa la procesul deciziei, şanse egale şi un tratament echitabil pentru toţi, barbaţi si femei. Munca decentă este esenţa însăşi a strategiei mondiale, naţionale şi locale, în favoarea progresului economic şi social.

   Principalele aspecte legate de acest concept considerăm a fi:

   Dreptul la angajare - izvorăşte din nevoia tuturor persoanelor (barbaţi şi femei) de a munci, de a fi capabili să gasească un loc de muncă, deoarece munca decentă nu este posibilă fără munca în sine.

   Munca în condiţii de libertate - accentuează faptul că munca trebuie liber aleasă şi liber consimţită, iar anumite forme ale muncii (sclavia, munca forţată etc.) nu mai trebuie sa fie acceptate . Totodată, munca în condiţii de libertate duce automat la ideea că lucrătorii sunt liberi să se alature organizaţiilor profesionale, sindicatelor, care sunt cele mai în masură să le apere drepturile.

   Munca productivă - este esenţial pentru oamenii care lucrează să aibă mijloace de trai acceptabile, atât pentru ei cât şi pentru familiile lor, dar şi pentru a fi asigurată o dezvoltare susţinută la nivel de intreprindere şi implicit, la nivel national.

   Echitatea muncii - reprezintă tratamentul corect şi echitabil, concomitent cu existenţa oportunităţilor egale privind munca. Aceasta cuprinde: nediscriminarea la locul de muncă, accesul liber la exercitarea ei, promovarea în funcţie si capacitatea individului de a echilibra viaţa familială cu cea profesionala. Securitatea la locul de munca - ia în considerare nevoia de a asigura sănătatea angajaţilor, pensiile şi mijloacele de trai, dar şi de a asigura măsuri de protecţie fizică şi financiară adecvate, în privinţa evenimentelor neprevăzute.

   Demnitatea la locul de muncă - cere ca lucratorii să fie trataţi cu respect, să-şi poată afirma preocuparile (îngrijorarile) şi să poată participa la luarea deciziilor cu privire la condiţiile de muncă. Un aspect esenţial este libertatea lucrătorului de a-şi reprezenta colectiv interesele. În spatele costurilor muncii găsim fiinţe umane pentru care munca este o sursă de existenţa familială.

   Globalizarea justă - trebuie să găsească mijloacele de a oferi oportunităţi de muncă decentă acolo unde oamenii trăiesc, mai degrabă decât să-i conducă către o economie informală sau către emigrarea masivă.

   Beneficiile muncii decente se pot concretiza în forme multiple:
   • • condiţii şi mijloace de existenţă ameliorate pentru familii;
   • • venituri stabile şi locuri de muncă productive;
   • • reguli echitabile şi respectul drepturilor fundamentale la locul de muncă;
   • • stabilitate crescută la nivel local;
   • • respectarea drepturilor fundamentale şi protecţia socială în favoarea lucrătorilor;
   • • existenţa instituţiilor sociale unde săracii îşi pot exprima nevoile şi asuma participarea la dialogul social;
   • • salarii crescute şi posibilităţi de locuri de munca independente, graţie accesului la servicii financiare, la formare şi la educare;
   • • politici de şcolarizare şi de eradicare a muncii forţate a copiilor;
   • • eliminarea discriminărilor ale căror victime sunt cei saraci, în special femeile, care sunt persoanele cele mai vulnerabile şi mai puţin protejate;
   • • multiplicarea posibilităţilor de a reacţiona, de a crea şi de a întreprinde.
  • d. Sănătatea

   U.D.R. îşi propune asigurarea accesului neîngrădit al tuturor românilor la sistemul medical şi la îngrijirile de bază, considerat ca drept primordial al cetăţenilor şi ca premisă a creşterii speranţei de viaţă. Este absolut necesară susţinerea unor servicii medicale de înaltă calitate, printr-o mai mare performanţă a sistemului sănătăţii, al cărei efect principal va fi îmbunătăţirea stării generale de sănătate a cetăţenilor români.

   Direcţii de acţiune:
   • * Alocarea, anual, a cel puţin 6% din PIB pentru sănătate.
   • * Construirea a câte unui nou spital sau modernizarea celor existente, prevăzute cu utilităţi dintre cele mai performante în fiecare municipiu-reşedinţă de judeţ. În acest sens, vom dezvolta parteneriate şi vom coopera cu organizaţiile sau fundaţiile de profil din mediul privat.
   • * O mai mare atenţie acordate programelor de asistenţă a mamei şi copilului.
   • * Reducerea birocraţiei pentru eliberarea medicamentelor compensate şi înlăturarea barierelor pentru accesul la medicamentele gratuite şi compensate. Fondurile necesare acestor medicamente vor fi utilizate în mod transparent.
   • * Reforma asigurărilor medicale.
   • * Încurajarea performanţei profesionale a specialiştilor din domeniul sănătăţii, printr-o stimulare salarială atrăgătoare şi dezvoltarea unor condiţii optime de exercitare performantă a profesiei.
   • * Acreditarea spitalelor şi impunerea unor standarde de calitate în domeniu.
   • * Încurajarea investiţiilor private – româneşti şi străine – în sănătate.
 • 3. Protecţia populaţiei şi a mediului în vederea realizării unor comunităţi puternice şi sănătoase

  • a. Energie

   Evoluţiile de pe piaţa internă şi internaţională, intensitatea energetică a economiei româneşti, care consumă dublu faţă de media europeană, securitatea energetică şubredă, iată cel puţin trei motive care, în viziunea U.D.R., reclamă elaborarea unei noi strategii energetice a României.

   Direcţii de acţiune:
   • * Finalizarea privatizării obiectivelor existente în portofoliul de stat.
   • * Asigurarea transparenţei pe piaţa energiei electrice şi a gazelor naturale.
   • * Producţia de energie verde, curată şi regenerabilă (hidroenergie, energie eoliană, bioenergie etc).
   • * Reducerea intensităţii energetice, prin politici de retehnologizare, modernizare la producţia, transportul şi, mai ales, consumul de energie.
   • * Atragerea capitalului privat autohton în privatizările şi investiţiile din sistemul energetic.
   • * Finalizarea unităţilor 3 şi 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă.
   • * Extinderea capacităţilor de depozitare a gazelor naturale, identificarea unor surse de gaz lichefiat, care să reducă dependenţa de importuri.
   • * Relansarea producţiei de energie electrică bazată pe cărbune, cu respectarea standardelor de mediu impuse de UE.
   • * Participarea României la proiectele regionale legate de energie.
  • b. Protecţia mediului

   U.D.R. recunoaşte importanţa ocrotirii mediului în care trăim, dar şi a factorilor de mediu: calitatea apei, a aerului, a solului, protecţia naturii. Sănătatea românilor este strâns legată de evoluţia indicatorilor de mediu.

   Priorităţi:

   • * Nici o comună fără reţea de apă potabilă.
   • * Nici o comună fără servicii de salubritate.
   • * Modernizarea reţelelor de salubritate în oraşe.
   • * Generalizarea colectării selective a deşeurilor.
   • * Reabilitarea solurilor uzate, a zonelor poluate.
   • * Extinderea spaţiilor verzi, mai ales în oraşe.
   • * Demararea unui program naţional de reîmpăduriri.
   • * Reducerea emisiilor de noxe şi gaze toxice.
   • * Conservarea rezervaţiilor naturale, a parcurilor naţionale
   • * Pregătirea de specialişti în protecţia mediului şi managementul problemelor de mediu.
   • * Atragerea de fonduri structurale, cele mai consistente din finanţarea UE şi identificarea de fonduri pentru cofinanţare.
   • * Incurajarea investiţiilor private în proiecte de mediu.
 • 4. Construirea unei societăţi cu posibilităţi înalte de trai şi de educaţie

  • a. Reducerea sărăciei şi ameliorarea standardului de viaţă

   Sărăcia se poate reduce şi clasa de mijloc poate atinge un standard de viaţă apropiat de cel al mediei din statele UE numai prin prin promovarea unor politici de protecţie sau asistenţă socială, care să redistribuie corect veniturile rezultate din creşterea economică, pe fondul creşterii productivităţii economiei. Resurse considerabile se pot obţine şi prin reformarea sistemului bugetar, prin eliminarea risipei din sectorul public, prin reducerea corupţiei, prin încurajarea privatizării, prin absorbţia integrală a fondurilor europene. Sunt necesare politici responsabile pentru micşorarea diferenţelor sociale, periculoase pentru democraţia românească, încă neconsolidată.

   Într-un moment în care ne confruntăm cu „exportul” masiv al forţei de muncă calificate, cu fenomene precum şomajul sau inflaţia, cu îmbătrânirea progresivă a populaţiei sau cu creşterea alarmantă a ratei mortalităţii, U.D.R. este conştientă că, fără măsuri realiste şi cu efect pe termen scurt şi mediu, nu vor fi reglate disfuncţionalităţile din cadrul sistemului social. Vom promova:
   • * Asigurarea unui venit decent pensionarilor, prin majorarea pensiilor, în mod deosebit a celor mici;
   • * Acordarea de stimulente pentru ca persoanele în vârstă, inclusiv pensionarii, să rămână pe piaţa muncii.
   • * Instituirea unui sistem organizat de ajutor – servicii de ajutor social - pentru bătrânii singuri şi a unor centre de îngrijire permanentă pentru bătrânii bolnavi.
   • * Eliminarea impozitului pe pensii, indiferent de valoarea lor. În viziunea U.D.R. odată ce salariul unei persoane este impozitat nu se mai poate impune şi impozitarea pensiei.
   • * Creşterea salariului mediu brut pe economie
   • * Creşterea salariului minim, estimat să ajungă la 45% din salariul mediu brut pe economie.
   • * Ridicarea nivelului veniturilor nete lunare pe membru de familie pentru acordarea alocaţiei familiale complementare.
  • b. Educaţie, cercetare, politica pentru tineret şi familie

   Educaţie - Exigenţele relaţiei dintre societate şi educaţie impun o reevaluare a sistemului de învăţământ din România.
   U.D.R. este un promotor fervent al accesului liber la educaţie pentru toţi cetăţenii români. „Prioritate zero” a reformei în sistemul educaţiei va fi creşterea capacităţii de performanţă a elevilor, liceenilor şi studenţilor, prin implementarea unui sistem stimulativ de burse. Beneficiarii burselor finanţate din bugetul statului vor fi atât tinerii a căror situaţie familială şi materială este precară, cât şi cei care vor obţine rezultate meritorii în activitatea şcolară sau universitară. Performerilor li se va oferi posibilitatea de a accesa programe internaţionale în domeniile în care se specializează.

   Priorităţi:
   • * Alocarea a 7% din PIB, conform Pactului pentru Educaţie.
   • * Descentralizarea sistemului de învăţământ.
   • * Modernizarea instituţiilor de învăţământ din mediul rural.
   • * Acces la calculator, Internet şi bibliotecă pentru fiecare elev.
   • * Aşezarea la justa valoare a meseriei de profesor, încurajarea şi promovarea excelenţei în cariera didactică, dublată de plata unor salarii cât mai apropiate de cele din spaţiul UE.
   • * Elaborarea unei legi a educaţiei permanente.
   • * Politici de relansare şi specializare a universităţilor româneşti, finanţarea acestora de la buget sau în partenariat public-privat pentru zona de cercetare.

   Cercetare - Reducerea dependenţei tehnologice externe a României, prin promovarea cercetării româneşti şi transferul rezultatelor acesteia în economie este prioritară în strategia U.D.R.
   Trei sunt direcţiile de acţiune:

   • * Identificarea surselor de finanţare (buget, partenariate public-privat, finanţări exclusiv private, obţinerea de fonduri europene alocate cercetării).
   • * Obţinerea de performanţă în cercetare, prin alocarea acestor fonduri pe criterii de calitate ştiinţifică şi evaluarea rezultatelor după criterii internaţional recunoscute.
   • * Derularea de proiecte comune fie cu cercetători români stabiliţi peste graniţe, fie cu cercetători din ţări recunoscute pentru succese în domeniu.

   Politica pentru tineri – U.D.R. îşi propune să susţină tineretul la debutul în profesie, întemeierea unei familii, construirea unei locuinţe.

   Direcţii de acţiune:
   • * Organizarea unor burse a locurilor de muncă dedicate exclusiv tinerilor absolvenţi de licee sau facultăţi; acordarea de facilităţi fiscale firmelor care angajează studenţi sau tineri absolvenţi.
   • * Construcţia de locuinţe sociale pentru tineri, care vor fi închiriate acestora; construcţia de locuinţe de tip ANL, care vor fi oferite spre vânzare tinerilor, prin credit ipotecar, precum şi adoptarea unui act normativ care să permită deducerea din venitul impozabil a dobânzii la creditul ipotecar respectiv.
   • * Acordarea unor compensaţii mamelor care optează să lucreze pe perioada concediului maternal legal, de doi ani.
   • * Ajutor financiar pentru familiile cu situaţii materiale precare, gratuităţi care să permită accesul la învăţămîntul primar pentru copiii din aceste familii.
   • * Construcţia de noi creşe şi grădiniţe, cu fonduri de la buget şi fonduri public-private.
   • * Mărirea progresivă a alocaţiei pentru copii,
   • * Prevenirea violenţei în familie, organizarea unor noi centre pentru găzduirea temporară a victimelor agresiunilor.
   • * Construcţia de terenuri şi săli de sport, susţinerea sportului de masă.
   • * Susţinerea sporturilor de performanţă, a celor olimpice şi realizarea infrastructurii sportive aferente; pe lângă alocaţiile bugetare, se va încuraja atragerea de fonduri private, obţinerea de fonduri prin îmbunătăţirea legii sponsorizării, obţinerea de fonduri europene destinate sportului.
  • c. Justiţie. Afaceri interne. Apărare. Politică externă

   Justiţie - Reforma reală a justiţiei, egalitatea cetăţenilor în faţa legii, reducerea marii şi micii corupţii, un stat de drept real, cu o separaţie reală a puterilor, accesul liber la justiţie, sunt obiectivele U.D.R.
   Un obiectiv prioritar este eliminarea taxei de timbru, care va permite tuturor cetăţenilor să se adreseze justiţiei în mod liber şi egal fără a fi condiţionaţi de plata unor sume de bani, în concordanţă cu mărirea amenzilor pentru abuzul de drept.
   Direcţii de acţiune:

   • -Obţinerea de rezultate reale în lupta cu marea corupţie, recrutarea de profesionişti pentru DNA şi DIICOT; specializarea lor în cauze de mare corupţie sau crimă organizată transfrontalieră, inclusiv cu stagii în străinătate;
   • - Armonizarea cu legislaţia europeană, instituirea precedentelor pentru judecarea unitară a cauzelor similare.
   • - Reducerea duratei proceselor, înfiinţarea de noi instanţe, acolo unde cele existente sunt supraaglomerate.
   • - Întărirea autorităţii CSM în gestionarea carierelor magistraţilor şi a controlului activităţii acestora, reformarea politicilor de resurse umane şi de ascensiune în profesie.
   • - Instituirea, prin lege, a răspunderii profesionale, administrative, materiale sau penale în cauzele în care procurorii sau judecători se fac vinovaţi de neglijenţă profesională, erori judiciare, abuz de funcţie, abuz de putere sau alte tipuri de delicte dovedite în ţară sau în străinătate.
   • - Amendarea legislaţiei referitoare la restituirea proprietăţilor, astfel încât să se asigure o justă despăgubire, în natură, bani sau acţiuni a foştilor proprietari.
   • - Accesul liber al oricărui absolvent al unei facultăţi de ştiinţe juridice la profesia de avocat.

   Afaceri interne – U.D.R. doreşte să asigure ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului, iar pentru acesta este nevoie de prevenirea şi combaterea infracţiunilor de orice tip, securizarea frontierelor, un management eficient al situaţiilor de urgenţă (inundaţii, cutremure etc )

   Direcţii de acţiune:
   • * Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, cu precădere în zonele recunoscute ca fiind zone de risc.
   • * O politică modernă de resurse umane şi management poliţienesc, după modelele consacrate în UE. Formarea ofiţerilor de legătură pentru ţările cu puternice comunităţi româneşti, dar şi formarea de experţi în infracţionalitatea transnaţională.
   • * Descentralizarea poliţiei, trecerea unor departamente în subordinea autorităţilor locale.
   • * Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, a traficului de droguri sau substanţe periculoase.
   • * Asigurarea protecţiei civile în situaţii de urgenţă.
   • * Securizarea frontierei externe şi gestionarea corectă a migraţiei pentru aderarea României la spaţiul Schengen .

   Apărare – Intrarea în NATO şi UE, asigură României un grad sporit de securitate. Este necesară modernizarea armatei, în conformitate cu angajamentele asumate, prin alocarea de fonduri suplimentare sau plata cheltuielilor generate de participarea la misiuni internaţionale din bugetul centralizat al statului.
   Întreg spaţiul UE, implicit România, identifică drept factor de risc inconsistenta siguranţă energetică actuală, cu dependenţă sporită faţă de Federaţia Rusă şi spaţiul CSI. Creşterea producţiei interne de energie electrică şi reducerea dependenţei faţă de importuri la gaze naturale sunt obiective pe termen mediu şi lung pe care şi le asumă fiecare stat UE, inclusiv România, în cadrul unei politici comune de securitate energetică.

  • d. Cultură şi culte, diaspora

   U.D.R. va sprijini afirmarea identităţii culturale, a valorilor şi tradiţiilor naţionale, aşa cum va respecta activitatea tuturor cultelor religioase.

   Vom milita pentru păstrarea propriei identităţi naţionale, religioase, culturale şi sociale. Nu trebuie să se precupeţescă nici-o resursă care ar putea contribui la promovarea unei imagini corecte şi demne a românilor în conştiinţa internaţională.
   Obiective:

   • * Renovarea şi valorificarea prin trasee turistice a monumentelor istorice.
   • * Renovarea infrastructurii culturale existente, construirea unor noi aşezăminte.
   • * Promovarea patrimoniului cultural mobil (expoziţii în ţară şi în lume).
   • * Promovarea patrimoniului cultural imaterial, cu valorificarea datinilor şi tradiţiilor româneşti, mai ales prin intermediul agroturismului.
   • * Susţinerea şi promovarea actelor culturale şi creaţiilor comunităţilor româneşti din diaspora, promovarea culturii româneşti în aceste comunităţi, sprijin pentru educaţie în limba română.
   • * Sprijin pentru conservarea şi afirmarea identităţii etnice, lingvistice, religioase a românilor din afara graniţelor, derularea în comun de programe sociale şi economice.
   • * asigurarea dreptului constituţional la vot, prin introducerea votului electronic sau prin corespondenţă pentru membrii comunităţilor din diaspora.
  • e. Politică externă

   U.D.R. va promova o politică de îndeplinire a tuturor angajamentelor internaţionale asumate anterior de România. Vom promova interesele românilor de pretutindeni, ale statului român, ale firmelor româneşti care activează în afara graniţelor. U.D.R. crede că România poate deveni o putere medie în Europa, că poate contribui la dezvoltarea UE, că poate avea soluţii pentru construcţia europeană. U.D.R. doreşte ca România să fie reprezentată, într-un procent cât mai ridicat, în comisiile europene, pentru a putea deveni un participant activ la luarea deciziilor importante.

 • 5. Asigurarea unor servicii publice sigure şi de înaltă calitate

  • a. Reforma administrativă

   Experienţa privind accesarea fondurilor europene ne arată că U.E. este interesată de finanţarea unor proiecte infrastructurale regionale de mare anvergură, care să producă beneficii pentru cât mai mulţi cetăţeni (din fondul de dezvoltare regională, fondul de coeziune).

   În consecinţă, se impune transformarea regiunilor de dezvoltare actuale în unităţi administrative-teritoriale, cu personalitate juridică, având consiliu legislativ şi corp executiv propriu. Acest lucru va permite stimularea cooperării între regiuni (interne şi externe), diminuarea dezechilibrelor regionale, susţinerea zonelor defavorizate, precum şi posibilitatea promovării unor politici diferenţiate, conform particularităţilor zonale: aglomerări urbane, zone agricole, zone de graniţă, zone miniere etc.

   Pentru ca fondurile europene să poată fi absorbite integral, se vor elabora scheme financiare pentru realizarea cofinanţării, cu sume de la buget, dar şi cu fonduri rezultate din promovarea parteneriatului public-privat.

  • b. Descentralizarea

   România nu se poate dezvolta fără o reformă reală a administraţiei publice, iar descentralizarea acesteia - prin transferul deciziei, al competenţelor administrative şi financiare la nivel local - este un obiectiv prioritar. În viziunea noastră, autorităţile locale vor primi următoarele drepturi şi competenţe:

   • * dreptul de a modifica nivelul impozitelor şi taxelor locale în funcţie de necesităţi şi de structura populaţiei din zonă.
   • * dreptul de a transfera la administraţia locală impozitul pe tranzacţiile imobiliare, cuantumul amenzilor încasate de la persoanele juridice.
   • * competenţe în managementul şcolilor, spitalelor, instituţiilor de cultură
   • * transfer de proprietate asupra unor terenuri şi imobile aflate anterior în proprietatea unor instituţii ale administraţiei centrale care activau în teritoriu.
  • c. Reforma constituţională

   U.D.R. se pronunţă pentru un Parlament unicameral. În viziunea noastră, Senatul va prelua şi atribuţiile Camerei Deputaţilor şi va avea o normă de reprezentare de un senator la 100.000 de locuitori, plus reprezentanţii minorităţilor naţionale, cu toţii aleşi pe baza votului uninominal.

De asemenea, considerăm că Republica Prezidenţială reprezintă o formă de guvernământ potrivită şi adaptabilă condiţiilor actuale. Toate aceste opţiuni ale U.D.R. vor fi mediatizate, vor face obiectul unor consultări şi dezbateri publice urmate de consultarea electoratului prin referendum.