STATUTUL

UNIUNEA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ

I. DEFINIREA ŞI SCOPUL

Art.1. Uniunea Democrată Română (in continuare U.D.R. )promovează interesele social-economice ale celor mai largi categorii de cetăţeni şi militează pentru realizarea idealurilor naţionale, renaşterea României printr-o politică a prosperităţii, dreptăţii şi concordiei.

Art.2. Uniunea Democrată Română este un partid de dreapta, de orientare naţională, el se pronunţă pentru pluralism în viaţa politică şi îşi propune reaşezarea relaţiilor din societate pe principiile statului de drept, ale democraţiei constituţionale şi ale justiţiei sociale.

Art.3. U.D.R. îşi desfăşoară activitatea conform Constituţiei României, legilor ţării şi Statutului propriu, urmărind îndeplinirea idealurilor de unitate naţională, integritate teritorială, suveranitate şi independenţă.

Art.4. U.D.R. are drept scop, dezvoltarea şi modernizarea societăţii româneşti, ridicarea standardului de viaţă al cetăţenilor, promovarea idealurilor, valorilor şi intereselor naţionale.

Art.5.
 • (1) În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi în concordanţă cu principiile sale ideologice, U.D.R. se pronunţă pentru deplina libertate de exprimare a opiniilor şi credinţelor cetăţenilor, împotriva defăimării Ţării şi a Naţiunii, împotriva instigării la război de agresiune, ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, împotriva incitării la discriminare, împotriva violenţei şi a manifestărilor obscene, contrare bunelor moravuri.
 • (2) În condiţiile creşterii extrem de periculoase, în lumea contemporană, a terorismului internaţional, la originea căruia se află vechi conflicte istorice, religioase şi rasiale, U.D.R. este o formaţiune politică democratică, un model de înţelegere interetnică. În acest spirit, nu va fi admisă, în cadrul partidului, nici un fel de atitudine şi poziţie antisemită şi xenofobă, acţionîndu-se cu promptitudine şi fermitate împotriva oricăror manifestări de negare a Holocaustului.

II. OBIECTIVELE, DENUMIREA ŞI ÎNSEMNELE PARTIDULUI

Art.6. Uniunea Democrată Română apără drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă şi etnică a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în conformitate cu reglementările internaţionale.

Art.7. U.D.R. promovează egalitatea şanselor pentru toţi cetăţenii, solidaritatea umană şi valorile familiei. El recunoaşte rolul important al tinerilor şi femeilor în viaţa socială, economică şi politică a ţării şi adoptă măsuri pentru formarea şi afirmarea acestora în partid şi în societate.

Art.8. U.D.R. acţionează pentru dezvoltarea economiei naţionale, ca o condiţie necesară asigurării unui trai decent tuturor cetăţenilor Ţării.

Art.9. U.D.R. combate, pe toate căile legale, acţiunile persoanelor, organizaţiilor şi partidelor care atentează la independenţa, unitatea şi suveranitatea României.

Art.10. Considerând terorismul drept un flagel al lumii contemporane, Uniunea Democrată Română apreciază necesitatea combaterii cu fermitate a acestuia, pe toate căile legale.

Art.11. U.D .R. se pronunţă pentru REPUBLICĂ – aceasta fiind cea mai potrivită formă de guvernământ a României.

Art.12. U.D.R. militează pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu toate ţările lumii, relaţii bazate pe principiile şi normele dreptului internaţional.

Art. 13.Denumirea integrală a partidului este Uniunea Democrată Română, iar denumirea prescurtată este U.D.R.

Art.14.
 • (1) Însemnul Uniunii Democrate Române este format din trei frunze de stejar si două ghinde stilizate, sub care este scris UDR, iar sub UDR , Uniunea Democrată Română. Culoarea celor trei frunze de stejar si a ghindelor este verde cu un contur negru.
 • (2) Însemnul partidului este folosit ca sigiliu unic, ştampilă şi antet al documentelor oficiale, simbol al publicaţiilor partidului şi al materialelor propagandistice.
 • (3) Cele trei frunze de stejar si două ghinde sunt şi semnul electoral al partidului.
Art.15. Drapelul Uniunii Democrate Române este de culoare albă şi are imprimat, în centrul său, cele trei frunze de stejar si două ghinde de culoare verde cu contur negru.

Art.16. Imnul U.D.R. se aprobă de către Biroul Permanent Naţional al partidului.

Art.17. Sediul central al U.D.R.este în Municipiul Bucureşti, sector 5, str. Aleea Botorani nr. 7,bl. V37,ap.25 .

Art.18. Uniunea Democrată Română poate edita, la nivel central şi local, reviste şi publicaţii proprii şi poate înfiinţa posturi de radio şi televiziune.

III. CALITATEA DE MEMBRU AL PARTIDULUI

Art.19. Poate deveni membru al U.D.R. oricare cetăţean român cu drept de vot, fără deosebire de naţionalitate, religie sau sex, care acceptă Statutul, Doctrina şi Programul partidului şi plăteşte cotizaţia de membru.

Art.20. Nu pot deveni membrii ai U.D.R. cetăţenii care au desfăşurat sau desfăşoară activităţi dovedite ostile României, care au comis infracţiuni şi au fost privaţi de drepturi civile prin hotărîri judecătoreşti definitive şi cei care promovează violenţa sau orice formă de extremism, persoanele cărora legea le interzice, în mod expres, asocierea politică, precum şi persoanele cu afecţiuni psihice.

Art.21. Persoanele care au suferit condamnări politice pot face parte din U.D.R.

Art.22. Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membrii ai U.D.R., în condiţiile stabilite prin Statutul partidului şi cu respectarea legislaţiei statului în care trăiesc.

Art.23.
 • (1) Calitatea de membru al U.D.R. se dobîndeşte pe baza unei adeziuni formulate de către solicitant, în scris, care se depune la organizaţia de bază în raza căruia îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul în care îşi desfăşoară activitatea, la alegerea sa.
 • (2) Adeziunea se supune aprobării Consiliului de conducere al organizaţiei, la prima sa întrunire.
 • (3) Hotărârea Consiliului organizaţiei locale de respingere a cererii de aderare poate fi contestată de către cel în cauză, în termen de 30 zile de la comunicare, la forul de conducere ierarhic superior. Acesta se pronunţă, prin hotărîre definitivă, în termen de 15 zile de la data primirii contestaţiei.
 • (4) Dovada calităţii de membru al U.D.R. se face pe baza carnetului de membru, eliberat potrivit normelor aprobate de către Biroului Permanent National (B.P.N.)
 • (5) Membrii U.D.R. care şi-au pierdut carnetele de partid pot solicita Consiliilor organizaţiilor de bază din care fac parte, eliberarea unor carnete noi. Acestea vor înainta Birourilor executive judeţene documentele necesare emiterii carnetelor noi.
 • (6) Membrii partidelor sau formaţiunilor politice care fuzionează cu U.D.R. şi cei care doresc să devină membri ai U.D.R. vor depune, la consiliile filialelor locale, adeziuni individuale, în conformitate cu prevederile prezentului articol şi îşi vor păstra vechimea din partidul sau formaţiunea politică din care provin, care nu poate fi mai mare decît vechimea U.D.R.
Art.24.
 • (1) Calitatea de membru al U.D.R. se pierde prin demisie, scoatere din evidenţă şi excludere din partid.
 • (2) Demisia unui membru al U.D.R. se constată pe baza cererii de demisie, la data depunerii acesteia, ca expresie a voinţei liber exprimate. Înscrierea într-un alt partid politic se consideră demisie de drept din U.D.R., fiind urmată de scoaterea din evidenţă.
 • (3) Scoaterea din evidenţa organizaţiei de bază a unui membru al U.D.R. se face ca urmare a decesului acestuia sau dacă se constată că nu mai îndeplineşte condiţiile necesare obţinerii calităţii de membru al partidului.
 • (4) Excluderea din partid este cea mai gravă sancţiune; ea se aplică potrivit prevederilor Statutului.
Art.25.
 • (1) Calitatea de membru U.D.R. poate fi redobândită, după un an, pe baza unei cereri scrise, adresată organului de conducere care a decis excluderea, radierea sau a constatat pierderea calităţii de membru, care se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa.
 • (2) Împotriva hotărârii de respingere a cererii de redobândire a calităţii de membru, persoana interesată poate face contestaţie la forul ierarhic superior care se pronunţă prin hotărâre definitivă, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestaţiei. Hotărârea forului ierarhic se comunică persoanei interesate şi forului care a respins cererea de redobândire a calităţii de membru, în termen de 30 de zile de la luarea acesteia.
 • (3) Vechimea în partid se calculează de la data aprobării cererii de dobândire sau redobândire, după caz, a calităţii de membru de partid.
Art.26.
 • (1) Senatorul sau deputatul U.D.R. care a obţinut un mandat de parlamentar fără a fi membru al unei organizaţii locale din judeţul respectiv, participă la activitatea Consiliului judeţean şi a Biroului executiv judeţean, susţine organizaţiile teritoriale ale U.D.R. şi reprezintă interesele electoratului care l-a ales în Parlamentul României.
 • (2) În perioada exercitării mandatului de parlamentar, senatorii şi deputaţii pot candida şi pot fi aleşi în forurile de conducere ale judeţului în care au dobândit mandatul
Art.27.Evidenţa membrilor de partid se organizează pe baza metodologiei şi a documentelor aprobate de către Biroul Permanent National al partidului.

Art.28.
 • (1) Transferul unui membru de partid de la o organizaţie la alta se face pe baza unei cereri motivate, aprobată de către conducerea organizaţiei din care face parte, cât şi a celei care solicită transferul.
 • (2) Contestaţia împotriva respingerii cererii de transfer se soluţionează de către forul ierarhic, prin hotărâre definitivă, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestaţiei.

IV. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR U.D.R.

Art.29. Membrii U.D.R. au următoarele drepturi:
 • 1. să participe la activitatea organizaţiilor de bază şi teritoriale, precum şi la adunările generale ale organizaţiei din care fac parte;
 • 2. să-şi exprime liber opiniile referitoare la activitatea partidului şi a forurilor sale de conducere, în cadrul structurilor organizatorice ale partidului;
 • 3. să aleagă şi să fie aleşi în forurile de conducere ale partidului;
 • 4. să candideze pe listele electorale ale U.D.R. la alegerile locale şi generale, conform normelor şi criteriilor aprobate de către Biroul Permanent National al partidului şi să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică centrală şi locală;
 • 5. să promoveze iniţiative politice în forurile de conducere ale partidului, inclusiv în Congresul acestuia;
 • 6. să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiei din care fac parte şi a forurilor de conducere ale acesteia;
 • 7. să participe la întrunirile şi şedinţele forurilor de conducere în care urmează să se dezbată şi să se adopte o hotărîre cu privire la activitatea sau funcţia lor politică;
 • 8. să se adreseze forurilor de conducere ierarhic superioare în situaţiile în care cererile sau doleanţele lor nu s-au rezolvat;
 • 9. să participe la programe şi cursuri de pregătire, la recomandarea conducerii organizaţiilor din care fac parte sau la propunerea organelor superioare de conducere;
 • 10. să folosească eficient şi în interesul partidului baza materială pe care o au la dispoziţie, potrivit poziţiei lor în structurile organizatorice ale partidului;
 • 11. să demisioneze din orice funcţie deţinută în cadrul partidului sau din partid.
Art.30. Membrii U.D.R. au următoarele îndatoriri:
 • 1. să cunoască, să respecte, să promoveze şi să aplice prevederile Statutului, ale Doctrinei şi ale Programului U.D.R., precum şi hotărârile luate de către forurile de conducere;
 • 2. să fie loiali faţă de U.D.R. şi să acţioneze pentru respectarea demnităţii membrilor săi şi pentru păstrarea unităţii partidului;
 • 3. să acţioneze pentru creşterea influenţei partidului în societate;
 • 4. să respecte disciplina şi democraţia de partid;
 • 5. să contribuie la formarea şi promovarea unui cadru democratic în interiorul partidului şi să respecte diversitatea opiniilor;
 • 6. să demisioneze din funcţie sau să renunţe la calitatea pe care au dobândit-o cu sprijinul politic al U.D.R., în cazul în care îşi pierd calitatea de membri ai partidului;
 • 7. să manifeste un comportament civilizat şi să aibă o ţinută morală corespunzătoare în familie şi în societate;
 • 8. să participe cu regularitate la adunările organizaţiei de partid şi la celelalte activităţi organizate de partid;
 • 9. să nu acţioneze împotriva intereselor Ţării şi să nu facă declaraţii publice hazardate sau să participe la manifestări care contravin interesului naţional şi Constituţiei României;
 • 10. să respecte caracterul confidenţial al documentelor, informaţiilor şi activităţilor partidului;
 • 11. să plătească, la termenele stabilite, cotizaţia.

V.DISTINCŢII SI RECOMPENSE

Art.31.
 • (1) Pentru activităţi deosebite sau îndelungate în organizaţiile partidului, la toate nivelurile, membrii de partid pot primi distincţii şi pot fi recompensaţi.
 • (2) Normele de acordare a distincţiilor şi recompenselor vor fi aprobate de către Biroul Permanent National al partidului.

VI. SANCŢIUNI

Art.32.
 • (1) Încãlcarea, cu vinovăţie, a prevederilor Statutului, Programului, Regulamentelor, Instrucţiunilor si Hotărârilor forurilor de conducere ale partidului constituie abateri si se sancţioneazã, dupã caz, cu:
  1.       a.mustrare;
  2.       b.avertisment scris;
  3.        c.suspendarea din funcţia de conducere;
  4.       d.destituirea din funcţia de conducere;
  5.       e.excluderea din partid.
 • (2) Sancţiunile prevãzute de alin.(1), lit. a şi b se aplicã de către forul de conducere al organizaţiei din care face parte cel sancţionat sau de cãtre forul de conducere ierarhic superior.
 • (3) Sancţiunile prevãzute de alin.(1), lit. c şi d se aplicã de către forul care l-a ales ori l-a numit în funcţie pe cel sancţionat sau de către forul ierarhic superior.
 • (4) Excluderea din partid este sancţiunea cea mai gravã şi poate fi aplicatã, în urma unei verificări prealabile, după caz, de către Adunarea generală a organizaţiei de bază din care face parte cel sancţionat, de către Birourile executive judeţene, Birourile executive ale sectoarelor Municipiului Bucureşti sau de către Biroul Permanent National al partidului.
 • (5) Membrii de partid aleşi în organele de conducere pot fi excluşi numai cu aprobarea forului ierarhic superior. Membrii birourilor executive ale Consiliilor judeţene, ai Birourilor executive ale sectoarelor Municipiului Bucureşti şi parlamentarii U.D.R. nu pot fi sancţionaţi fără acordul prealabil scris al Biroului Permanent National al partidului.
 • (6) Membrii U.D.R. aleşi în forurile de conducere superioare organizaţiilor din care aceştia fac parte nu pot fi sancţionaţi sau destituiţi decît de către organele în care au fost aleşi sau de către forurile superioare acestora.
 • (7) Hotărârea de aplicare a sancţiunii poate fi contestată la forul de partid ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
 • (8) Persoanele care se consideră nedreptăţite de hotărârea de soluţionare a contestaţiei, se pot adresa forurilor superioare, inclusiv Biroul Permanent National, sau Congresului U.D.R.
 • (9) În toate cazurile, cel sancţionat va fi invitat la şedinţa în care se va discuta abaterea sa disciplinarã, iar dacă acesta refuză să participe, sancţiunea se poate aplica în lipsă.
Art.33. În cazul în care o organizaţie a U.D.R. încalcă prevederile Statutului şi Programul Partidului, aducînd prejudicii grave imaginii, activităţii şi unităţii acestuia, Biroul Permanent National poate hotărâ dizolvarea organizaţiei de partid respective. Decizia de dizolvare se adoptă, prin vot secret, de către B.P.N., cu 2/3 din numărul membrilor săi.

Art.34.
 • (1) Membrii birourilor executive ale consiliilor municipale şi orăşeneşti, cu excepţia preşedinţilor, pot fi suspendaţi sau destituiţi din funcţiile pe care le deţin, în cazuri bine justificate, de către consiliile organizaţiilor respective sau de către birourile executive judeţene.
 • (2) Biroul Permanent National al partidului poate hotărâ suspendarea, pe o perioadă limitată, sau destituirea oricărui membru din forurile de conducere ale organizaţiilor judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi ale organizaţiilor de bază, în cazuri bine justificate, după o verificare prealabilă.
 • (3) Măsura suspendării sau destituirii poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la B.P.N. al partidului, a cărui hotărîre este definitivă.
Art.35.
 • (1) Ridicarea sancţiunii se efectuează la cererea membrilor de partid sancţionaţi, de către forurile de conducere care au hotărât aplicarea acesteia, după un an de la adoptarea hotărârii de sancţionare.
 • (2) Hotărârea de respingere a ridicării sancţiunii poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la forul ierarhic superior, care se pronunţă prin hotărâre definitivă.
Art.36. Demisiile din funcţiile de conducere şi din partid, fiind o expresie a voinţei liber exprimate a persoanelor în cauză, nu se supun discutării şi aprobării, ele se constată.

VII. SIMPATIZANŢII U.D.R.

Art.37.Simpatizanţii U.D.R. sânt cetăţeni români sau străini care recunosc Doctrina şi Programul partidului şi susţin acţiunile politice ale acestuia.

Art.38.Simpatizanţii pot fi invitaţi să participe la adunările şi conferinţele organizaţiilor U D.R., precum şi la diverse acţiuni politice: întruniri ale consiliilor de conducere, mitinguri, marşuri, conferinţe de presă, simpozioane etc.

Art.39.În campaniile electorale, simpatizanţii U.D.R. pot participa la acţiuni de propagandă şi pot fi desemnaţi ca delegaţi în birourile secţiilor de votare.

Art.40.Evidenţa simpatizanţilor U.D.R. se ţine într-un registru, la organizaţiile teritoriale.

VIII.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FORURILE DE CONDUCERE

Art.41.Uniunea Democrata Româna este organizata şi funcţionează potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial şi are următoarele niveluri ierarhice:
 • 1. Nivel de bază – cuprinde organizaţiile de bază constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare, satelor şi cartierelor;
 • 2. Nivel local – cuprinde organizaţiile constituite în comune, oraşe, municipii şi se numesc filiale locale;
 • 3. Nivel judeţean – cuprinde organizaţiile constituite la nivelul judeţelor şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti şi se numesc filiale judeţene;
 • 4. Nivel naţional – cuprinde organizaţiile judeţene,reprezentate prin presedintii acestora
Art.42.Filialele judeţene, municipale, orăşeneşti, precum şi organizaţiile de bază ale U.D.R. se subordonează forurilor de conducere ierarhic superioare şi au autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţilor politice, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale hotărârilor forurilor naţionale de conducere a partidului.

Art.43.Forul suprem de conducere a U.D.R. este Congresul, care se convoacă o dată la 4 ani şi este constituit din delegaţii aleşi de conferinţele judeţene şi de Conferinţele sectoarelor Municipiului Bucureşti, conform normei de reprezentare aprobată de Biroul Permanent National al partidului.

Art.44.Congresul U.D.R. alege, prin vot secret, Preşedintele, Comisia Centrală de Arbitraj, compusă din 5–7 membri şi Comisia Centrală de Control Financiar, compusă din 3–5 membri. Prin alegerea Preşedintelui, Congresul aprobă Programul politic al acestuia şi echipa desemnată de el pentru realizarea acestui program.

Art. 45.Preşedintele U.D.R. este ales de Congresul partidului, prin vot secret, alegerea sa reprezentând aprobarea programului politic şi a echipei desemnate să-l aducă la îndeplinire. Preşedintele Partidului este preşedintele Comisiei de Cadre si Biroului Permanent National al U.D.R.

Art.46.Preşedintele U.D.R. are următoarele atribuţii:
 • 1. reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu sindicatele şi patronatele, cu alte organizaţii ale societăţii româneşti, precum şi cu partidele din ţară şi din străinătate;
 • 2. prezidează şedinţele forurilor naţionale de conducere ale partidului;
 • 3. face declaraţii şi exprimă poziţii politice în numele şi în interesul partidului;
 • 4. semnează actele şi comunicatele oficiale ale partidului, precum şi alte documente care angajează partidul din punct de vedere politic şi juridic;
 • 5. conduce activitatea Comisiei de cadre a partidului;
 • 6. exercită celelalte atribuţii care îi revin potrivit Statutului UDR;
 • 7. primeşte propuneri de la Comisia Centrală de Arbitraj în legătură cu problemele cercetate, pe care le trimite, cu recomandare, spre soluţionare Biroului Permanent National.
Art.47.Conferinţa judeţeană/sectoarelor Municipiului Bucuresti ,este forul superior de conducere al filialei judeţene/sectoarelor Municipiului Bucuresti a UDR, se întruneşte o dată la 4 ani şi se constituie din delegaţii aleşi de organizaţiile municipale, orăşeneşti, comunale şi locale, pe baza normei de reprezentare stabilită de Biroul executiv judeţean/sectoare Municipiul Bucuresti.

Art.48.Conferinţa judeţeană/sectoarelor municipiului Bucuresti a UDR alege, prin vot secret, preşedintele filialei, Consiliul judeţean/sector Municipiul Bucuresti, format din 15-35 membri, Comisia judeţeană/sector Municipiul Bucuresti, de arbitraj şi Comisia judeţeană/sector Municipiului Bucuresti de control financiar.

Art.49.Conferinţa judeţeană/sectoarelor municipiul Bucuresti, extraordinară se convoacă, de regulă, o dată la 2 ani; ea analizează activitatea desfăşurată în această perioadă de către forurile de conducere ale organizaţiilor teritoriale ale UDR şi completează locurile care au rămas vacante în Consiliul judeţean/sector municipiul Bucuresti, în Comisia judeţeană/sector Municipiul Bucuresti de arbitraj şi în Comisia judeţeană/sector municipiul Bucuresti de control financiar.

Art.50.Consiliul jdeţean/sector Municipiul Bucuresti alege, din rândul membrilor săi, Biroul executiv, format din 11-19 membri, care cuprinde: preşedintele, prim-vicepreşedintele, 3-5 vicepreşedinţi, 1-3 secretari, un casier general, alţi membri. Preşedintele filialei, ales de Conferinţă, este preşedintele Consiliului judeţean/sector municipiul Bucuresti şi preşedintele Biroului executiv judeţean/sector Municipiul Bucuresti.

Art.51.Filialele sectoarelor Capitalei sunt asimilate, din punct de vedere organizatoric, judetelor .

Art.52.La nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor se constituie organizaţii denumite filiale locale ale U.D.R. La nivelul secţiilor de votare, satelor şi cartierelor se constituie organizaţii de bază ale U.D.R., formate din minimum 10 membri, iar, acolo unde numărul acestora este mai mic, dar nu mai puţin de 5 membri, se pot constitui grupe de partid, conduse de către un organizator de grupă.

Art.53.Forul de conducere al organizaţiei de bază a U.D.R. este Adunarea Generală care se întruneşte trimestrial, iar, o dată la 2 ani, alege, prin vot secret, un preşedinte, un vicepreşedinte şi un casier.

Art.54.Organizaţiile U.D.R. îşi aleg, prin vot secret, un Consiliu de conducere, format din 3-7 membri, avînd în componenţă: 1 preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, 1 secretar, 1 casier şi alţi membri in functie de marimea organizatiei.

Art.55.
 • (1) În municipiile, oraşele şi comunele în care sunt constituite cel puţin două organizaţii locale ale U.D.R., forul superior de conducere al acestora este Adunarea Generală sau Conferinţa, care alege prin vot secret, o dată la 2 ani, un consiliu de conducere format din 5- 9 membri.
 • (2) La nivelul organizaţiilor orăşeneşti, municipale ale U.D.R., care au peste 500 de membri, consiliile de conducere ale acestora aleg, dintre membrii săi, birouri executive formate din 7-11 membri. În aceste cazuri, consiliile de conducere ale municipiilor şi oraşelor respective se întrunesc trimestrial, iar birourile executive se întrunesc lunar.
Art.56.În cazul în care persoanele alese în funcţii de conducere la municipii şi la oraşe sânt alese în funcţii similare şi la nivel judeţean, ele vor renunţa la funcţiile de la nivel inferior, urmând ca, în locul lor, să fie aleşi alţi membri din conducerea filialelor respective.

Art.57.
 • (1) Alegerea membrilor partidului în forurile de conducere, la toate nivelurile şi structurile organizatorice, se face cu respectarea criteriului de vechime în U.D.R
 • (2) Vechimea în partid necesară pentru alegerea membrilor partidului în consiliile organizaţiilor de bază este, de regulă, de minim 1 an.
 • (3) Vechimea în partid necesară pentru promovarea membrilor partidului în Consiliile de conducere ale organizaţiilor comunale, orăşeneşti, municipale, sectoarelor Capitalei, judeţelor, este de minim 2 ani.
 • (4) Pentru alegerea membrilor partidului în forurile centrale de conducere, este necesară o vechime în partid de minim 3 ani.
 • (5) Criteriile de vechime cuprinse în acest articol se aplică începând cu anul 2016. Biroul Permanent National al U.D.R. poate aproba, în cazuri deosebite, derogări de la criteriile de vechime, prevăzute la aliniatele 2-4.
Art.58.
 • (1) La alegerea forurilor de conducere ale partidului, la toate nivelurile, se va asigura reânnoirea componenţei acestora într-o proporţie de cel puţin 30%.
 • (2) La desemnarea candidaţilor pentru consiliile organizaţiilor de bază, comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi pentru forurile centrale ale partidului, se va asigura promovarea femeilor şi tinerilor, în procent de minim 20% pentru fiecare categorie, în funcţie de compoziţia organizaţiilor respective.

IX. DEMOCRAŢIA DE PARTID

Art.59. Întreaga activitate politică şi organizatorică a U.D.R. se desfăşoară pe baza prevederilor Statutului, ale Doctrinei şi ale Programului partidului.

Art.60.Relaţiile dintre membrii U.D.R. şi organele de conducere se stabilesc pe baza normelor statutare şi a instrucţiunilor aprobate de Biroul Permanent National al partidului.

Art.61.
 • (1) Adoptarea hotărârilor forurilor de conducere ale U.D.R. se face prin vot liber exprimat, secret sau deschis, conform hotărârii membrilor acestora, cu respectarea prevederilor Statutului U.D.R. şi a Legii partidelor politice. Hotărârile partidului şi ale organizaţiilor sale teritoriale se adoptă cu majoritatea simplă de voturi prevăzută în Statut.
 • (2) Toate hotărârile forurilor de conducere ale U.D.R. se adoptă în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora.
Art.62.
 • (1) Forurile de conducere din structura U.D.R. adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi, care devin obligatorii.
 • (2) Hotărârile adoptate de forurile de conducere superioare sânt obligatorii pentru structurile subordonate.
Art.63. Alegerea forurilor de conducere ale U.D.R., la toate nivelurile, se face prin vot secret.

Art.64.
 • (1) Parlamentarii aleşi pe listele U.D.R. trebuie să consulte organizaţiile de partid şi forurile de conducere ale U.D.R. din judeţele în care sunt aleşi, precum şi electoratul care i-a ales în aceste funcţii, în legătură cu proiectele legislative iniţiate de către aceştia, înainte de promovarea lor.
 • (2) Membrii de partid care au fost aleşi în Parlamentul României, în consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi în funcţiile de primari, viceprimari, consilieri judeţeni şi locali prezintă, periodic, rapoarte de activitate în cadrul forurilor de conducere ale U.D.R. care i-au promovat în aceste funcţii.
Art.65.Forurile de conducere ale partidului de la nivel central, judeţean şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti colaborează cu celelalte partide, cu organismele societăţii civile – patronate, sindicate, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii ale cetăţenilor – în scopul schimbului de informaţii cu privire la realităţile politice, economice şi sociale din ţara noastră, pentru dezvoltarea cadrului democratic şi pentru soluţionarea unor probleme de interes comun.

Art.66.Activitatea internă a U.D.R. are la bază promovarea şi respectarea de către membrii de partid a următoarelor principii:
 • 1. dezvoltarea democraţiei de partid;
 • 2. respectarea rezultatului votului liber exprimat în forurile de conducere;
 • 3. libertatea de exprimare şi libertatea de conştiinţă a fiecărui membru de partid;
 • 4. egalitatea tuturor membrilor în privinţa accesului la orice funcţie, pe baza votului liber exprimat;
 • 5. solidaritatea membrilor partidului;
 • 6. aplicarea şi respectarea hotărârilor forurilor de conducere;
 • 7. fermitatea în aplicarea Programului Politic şi a Doctrinei U.D.R.;
 • 8. promovarea membrilor partidului, îndeosebi a tinerilor şi a femeilor, în forurile de conducere ale partidului, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea de partid.

X. ATRIBUŢIILE FORURILOR DE CONDUCERE ALE U.D.R.

Art.67.Congresul U.D.R. se convoacă o dată la 4 ani şi are următoarele atribuţii:
 • 1. analizează activitatea Biroului Permanent Naţional;
 • 2. adoptă sau modifică Programul partidului;
 • 3. adoptă sau modifică Statutul partidului;
 • 4. stabileşte Strategia partidului;
 • 5. alege preşedintele U.D.R.;
 • 6. alege Comisia centrală de arbitraj;
 • 7. alege Comisia centrală de control financiar;
 • 8. soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor Biroului Permanent Naţional, Comisiei centrale de arbitraj şi Comisiei centrale de control financiar;
 • 9. în perioada dintre Congrese, U.D.R. poate organiza Conferinţe Naţionale. Propunerile privind convocarea, organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Naţionale vor fi elaborate si aprobate de Biroul Permanent National
 • 10.hotărăşte dizolvarea partidului conform prevederilor legii şi ale prezentului Statut.
Art.68.Din Biroul Permanent Naţional al U.D.R. fac parte de drept: preşedinţii filialelor judeţene , preşedintii sectoarelor Municipiului Bucureşti si Presedintele U.D.R.. Biroul Permanentl Naţional al U.D.R.are următoarele atribuţii:
 • 1. convoacă, potrivit Statutului, Congresul şi Conferinţe nationale ale partidului;
 • 2. organizează şi conduce întreaga activitate a partidului între Congrese;
 • 3. urmăreşte modul de îndeplinire a hotărârilor Congresului U.D.R.;
 • 4. stabileşte strategia şi tactica participării U.D.R. la guvernare;
 • 5. desemnează candidatul partidului pentru funcţia de Preşedinte al României;
 • 6. aprobă Programul de Guvernare şi desemnează candidatul partidului pentru funcţia de prim-ministru;
 • 7. adoptă modificări la Statutul partidului în perioada dintre două Congrese;
 • 8. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut.
 • 9. aprobă strategia şi tactica de acţiune ale organizaţiilor de partid, în funcţie de evoluţia vieţii economice, politice şi sociale a Ţării;
 • 10. aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Comisiei Centrale de Arbitraj şi Comisiei Centrale de Control Financiar;
 • 11. adoptă bugetul anual de venituri şi cheltuieli a partidului;
 • 12. îndrumă şi sprijină activitatea filialelor judeţene şi pe cea a sectoarelor Municipiului Bucureşti, prin rapoarte periodice pe tematici stabilite in cadrul Biroul Permanent National;
 • 13. indrumă şi sprijină publicaţiile ce apar sub egida partidului;
 • 14. aprobă strategia electorală a U.D.R. pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale;
 • 15. aprobă normele şi instrucţiunile de aplicare a hotărârilor adoptate de Congresul U.D.R.;
 • 16. organizează şi coordonează activitatea Comisiei de Cadre a partidului;
 • 17. organizează şi coordonează activitatea departamentelor proprii;
 • 18. departamentele pe domenii de activitate şi Comisa de Cadre se întrunesc semestrial pentru dezbaterea proiectelor şi programelor ce urmează a fi supuse aprobării Biroului Permanent National;
 • 19. stabileşte listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare, pe baza propunerilor prezentate de către Comisia de Cadre, după consultarea Birourilor executive judeţene/sectoarelor Municipiului Bucuresti. Aprobă listele de candidaţi ai U.D.R. pentru Senat şi Camera Deputaţilor;
 • 20. administrează patrimoniul partidului şi aprobă schimbarea sediului U.D.R.;
 • 21. numeşte purtătorul de cuvânt al partidului;
 • 22. desemnează reprezentantul partidului în Biroul Electoral Central, confirmă sau invalidează rezultatele alegerilor care au loc la organizaţiile teritoriale ale U.D.R., conduce campaniile electorale ale U.D.R. pentru alegerile locale, parlamentare şi preşedinţiale;
 • 23. confirmă conducerea grupurilor parlamentare şi conducerea comisiilor parlamentare care revin partidului;
 • 24. asigură selecţionarea şi pregătirea membrilor de partid cu perspectivă de a candida pentru ocuparea unor funcţii în organele de conducere ale U.D.R. şi în structurile aparatului de stat;
 • 25. aprobă propunerile de candidaţi la alegeri, înaintate de consiliile judeţene/sectoarelor municipiului Bucuresti ale partidului pentru funcţiile de consilieri judeţeni/sectoarelor Municipiului Bucuresti şi de primari ;
 • 26. aprobă candidaturile pentru funcţiile de prefect şi subprefect, pe baza propunerilor Birourilor executive ale consiliilor judeţene/sectoarelor Municipiului Bucureşti şi le înaintează Guvernului României;
 • 27. elaborează instrucţiunile privind organizarea adunărilor şi conferinţelor judeţene pentru dare de seamă şi alegeri, le supune aprobării şi stabileşte împuterniciţii pentru conducerea adunărilor la nivel Judeţean/sectoarelor Municipiului Bucureşti;
 • 28. adoptă hotărâri pentru îmbunătăţirea organizatorică şi optimizarea structurilor centrale şi teritoriale ale partidului;
 • 29.soluţionează problemele curente şi adoptă hotărâri în interesul partidului, în condiţiile prevăzute de Statut ;
Art.69.
 • (1) Biroul de presă se organizează în cadrul Biroului Permanent National;
 • (2) Comunicatele de presă în numele U.D.R. pot fi date numai de Preşedinte şi Biroul de presă al partidului.
Art.70. Vicepreşedinţii şi Secretarul General ai U.D.R. elaborează şi susţin, în cadrul Biroului Permanent National , Programe pe domeniile de activitate.
 • (1) Vicepreşedinţii coordonează activitatea Secretarului General, a secretarilor executivi şi a celorlalţi membrii ai Biroului Permanent National.
 • (2) Secretarul General coordonează şi răspunde de activitatea în teritoriu a secretarilor executivi şi a membrilor Biroului Permanent National.
Art.71.În cazul în care una din funcţiile din cadrul partidului devin vacante, ele vor fi preluate de un interimar numit de Biroul Permanent National, care urmează a fi validat în prima şedinţă a forului competent.

Art.72.
 • (1) Comisia centrală de arbitraj a partidului este organul de jurisdicţie, ales de Congresul U.D.R. pentru un mandat de 4 ani;
 • (2) Comisia centrală de arbitraj a U.D.R. este compusă din 9-13 membri, din rîndul cărora Comisia îşi alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul;
 • (3) Comisia centrală de arbitraj a U.D.R. funcţionează pe baza unui Regulament propriu, aprobat de către Biroul Permanent National al partidului;
 • (4) Comisia centrală de arbitraj a U.D.R., prezintă Congresului U.D.R.rapoarte de activitate;
 • (5) Comisia centrală de arbitraj a U.D.R. are următoarele atribuţii:
  1.      1.soluţionează cererile, reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor Biroului Permanent National;
  2.      2. soluţionează conflictele intervenite între organele de conducere judeţene, precum şi pe cele dintre acestea şi organele de conducere de la nivel naţional;
  3.      3. soluţionează contestaţiile formulate împotriva unor hotărâri adoptate de Biroul Permanent National al U.D.R..
Art.73.
 • (1) Comisia centrală de control financiar este aleasă de Congresul U.D.R. pentru verificarea activităţii financiare a partidului, pentru un mandat de 4 ani.
 • (2) Comisia centrală de control financiar este alcătuită din 7-9membri, din rîndul cărora se aleg: preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
 • (3) Comisia centrală de control financiar funcţionează pe baza unui Regulament propriu, aprobat de către Biroul Permanent National al partidului.
 • (4) Comisia centrală de control financiar are următoarele atribuţii:
  1.       1. controlează modul de constituire a bugetelor organizaţiilor judeţene şi a sectoarelor Municipiului Bucureşti, precum şi execuţia buget ului la nivel central;
  2.       2. propune, spre aprobare, Biroului Permanent National al partidului norme şi instrucţiuni cu privire la evidenţa contabilă a fondurilor provenite din sursele de finanţare ale partidului, precum şi cu privire la modul de utilizare a patrimoniului partidului;
  3.       3. controlează activitatea comisiilor judeţene de control financiar, precum şi pe cea a Comisiei de control financiar a sectoarelor Municipiului Bucureşti;
  4.       4. cercetează reclamaţiile şi sesizările referitoare la abateri de natură financiar-contabilă, iar concluziile şi propunerile le prezintă Biroului Permanent National al partidului.
Art.74.Conferinţa judeţeană şi Conferinţa Sectoarelor Municipiului Bucureşti pentru dare de seamă şi alegeri se convoacă o dată la 4 ani şi au următoarele atribuţii:
 • 1. analizează activitatea Consiliului judeţean şi respectiv a Sectoarelor Municipiului Bucureşti a U.D.R.;
 • 2. adoptă hotărâri pentru aplicarea Programului partidului şi pentru respectarea Statutului de către organizaţiile componente;
 • 3. aleg, prin vot secret, preşedintele filialei judeţene, respectiv preşedintii Sectoarelor Municipiului Bucureşti, Consiliul judeţean şi, respectiv, Consiliul Sectoarelor Municipal Bucureşti a U.D.R.;
 • 4. aleg Comisia judeţeană de arbitraj şi Comisia de arbitraj a sectoarelor Municipiului Bucureşti, formată din 3-5 membri;
 • 5. aleg Comisia judeţeană de control financiar şi Comisia de control financiar a sectoarelor Municipiului Bucureşti, formată din 3-5 membri;
 • 6. aleg delegaţii la Congresul U.D.R., pe baza normelor de reprezentare stabilită de Biroul Permanent National al partidului.
Art.75.Consiliul judeţean şi, respectiv, Consiliul Sectoarelor Municipiului Bucureşti al U.D.R. se întrunesc anual sau de cîte ori este necesar şi au următoarele atribuţii:
 • 1. organizează activitatea organizaţiilor U.D.R. din subordine;
 • 2. reprezintă partidul în relaţiile cu alte organizaţii politice sau apolitice locale şi cu organele locale ale administraţiei publice locale;
 • 3. aprobă listele de candidaţi propuşi de Biroul executiv pentru funcţiile de primari la municipii, oraşe, comune si sectoarele Bucurestiului, precum şi cele de consilieri municipali, orăşeneşti şi comunali si consilieri locali si generali ai Municipiului Bucuresti;
 • 4. prezintă Biroului Permanent National al partidului propuneri de candidaţi pentru funcţiile de consilieri judeţeni şi de primari la municipii;
 • 5. organizează şi conduc campaniile electorale pe plan local;
 • 6. sprijină şi controlează activitatea consilierilor U.D.R. din Consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale si din Consiliile Municipiului Bucuresti;
 • 7. coordonează forurile de conducere ale organizaţiilor U.D.R.de pe raza lor teritorială.
Art.76.Biroul executiv al Consiliului judeţean şi, respectiv, Biroul executiv al Sectoarelor Municipiului Bucureşti se întrunesc lunar sau de cîte ori este necesar, şi are următoarele atribuţii:
 • 1. conduc întreaga activitate politică şi organizatorică a filialei judeţene şi respectiv a filialelor Sectoarelor Municipiului Bucureşti, între şedinţele Consiliilor acestora;
 • 2. asigură îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul judeţean şi, respectiv, de către Consiliile Sectoarelor Municipiului Bucureşti precum şi cele adoptate de către forurile centrale ale U.D.R.;
 • 3. reprezintă Consiliul judeţean în relaţiile pe plan local, cu formaţiunile politice, administrative, etc.;
 • 4. prezintă Biroului Permanent National al partidului împreună cu Comisia Centrală de Cadre, propuneri pentru listele de candidaţi la alegerile parlamentare;
 • 5. elaborează Comunicate de Presă;
 • 6. organizează Conferinţe de Presă la nivelul filialelor judeţene ale U.D.R./ filialelor Sectoarelor Municipiului Bucureşti;
 • 7. adoptă hotărâri pentru îmbunătăţirea muncii de partid în organizaţiile judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale şi locale ale U.D.R.;
 • 8. validează rezultatul alegerilor din organizaţiile subordonate;
 • 9. stabileşte norma de reprezentare la Conferinţa ordinară şi extraordinară a filialei judeţene şi filialelor Sectoarelor Municipiului Bucureşti.
Art.77. Adunările generale sau conferinţele pentru dare de seamă şi alegeri ale organizaţiilor municipale, orăşeneşti, comunale şi ale organizaţiilor de bază ale U.D.R. se convoacă o dată la 2 ani şi au următoarele atribuţii:
 • 1.analizează activitatea consiliilor de conducere referitoare la îndeplinirea atribuţiilor care le-au revenit;
 • 2. adoptă hotărâri pentru organizarea activităţii organizaţiilor U.D.R. de pe raza lor teritorială;
 • 3. aleg, prin vot secret, preşedintele filialei şi consiliile municipale, orăşeneşti, comunale şi locale ale U.D.R.;
 • 4. aleg delegaţii la conferinţele judeţene.
Art.78.Consiliile municipale, orăşeneşti, comunale şi ale organizaţiilor de bază se întrunesc lunar şi au următoarele atribuţii:
 • 1. îndrumă organizaţiile componente pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii proprii;
 • 2. coordonează şi îndrumă activitatea consilierilor locali ai U.D.R.;
 • 3. organizează acţiuni pentru popularizarea Programului U.D.R.;
 • 4. propun candidaţi pentru primari şi consilieri locali;
 • 5. organizează, pe plan local, campaniile electorale;
 • 6. reprezintă organizaţiile U.D.R. în relaţiile cu organizaţiile politice şi neguvernamentale locale;
 • 7. aplică hotărârile organelor superioare de partid şi informează forurile ierarhice superioare cu privire la înfăptuirea acestora.
Art.79.Adunarea generală a organizaţiei de bază a U.D.R. se convoacă trimestrial sau de cîte ori este necesar şi are următoarele atribuţii:
 • 1. analizează activitatea Consiliului de conducere privind îndeplinirea atribuţiilor care i-au revenit;
 • 2. adoptă hotărâri şi dezbate probleme curente;
 • 3. alege delegaţi la conferinţa ierarhic superioară, atunci cînd au loc alegeri;
 • 4. analizează activitatea U.D.R. de creştere numerică şi calitativă a organizaţiei locale de partid.
Art.80.Consiliile organizaţiilor de bază ale U.D.R., constituite pe raza de acţiune a secţiilor de votare, satelor şi cartierelor, se întrunesc lunar şi au următoarele atribuţii:
 • 1. iniţiază acţiuni pentru cunoaşterea Programului şi Statutului partidului de către cetăţenii din raza lor de activitate;
 • 2. răspund de creşterea numerică şi calitativă a organizaţiei;
 • 3. asigură atragerea membrilor şi simpatizanţilor U.D.R. la acţiunile organizatorice;
 • 4. încasează cotizaţia de la membrii organizaţiei;
 • 5. răspund de pregătirea şi desfăşurarea corespunzătoare a adunărilor generale;
 • 6. susţin şi aplică măsurile stabilite de organele superioare, în perioada campaniilor electorale pentru alegeri locale sau centrale.

XI. PROCEDURA DE ALEGERE A FORURILOR DE CONDUCERE ALE U.D.R.

A.La nivelurile organizaţiilor de bază, comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor din Municipiul Bucureşti

Art.81.
 • (1) În vederea alegerii preşedintelui şi a Consiliului, Adunarea Generală sau Conferinţa organizaţiei comunale sau orăşeneşti desemnează, prin vot, dintre membrii săi, o Comisie de propuneri alcătuită din 3 membri, care aleg, dintre ei, preşedintele comisiei.
 • (2) Comisia va prezenta Adunării Generale sau, după caz, Conferinţei, candidaţii pentru funcţia de preşedinte şi pentru celelalte funcţii, conform numărului de membri ai Consiliului stabilit, în limitele cuprinse în Statutul U.D.R., în funcţie de mărimea organizaţiei respective.
 • (3) După prezentarea propunerilor Comisiei, membrii de partid sau delegaţii pot prezenta Adunării Generale sau Conferinţei şi alte propuneri care sunt aprobate prin vot deschis şi care urmează să fie înscrise pe buletinul de vot.
 • (4) Propunerile înscrise nominal pe buletinul de vot sunt supuse aprobării Adunării Generale sau Conferinţei şi se adoptă, prin vot secret, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Art.82.
 • (1) Pentru alegerea preşedintelui şi a Consiliului organizaţiei municipale sau de sector al Municipiului Bucureşti, Conferinţa aprobă numărul membrilor acestuia, în limitele prevăzute de Statut, în funcţie de mărimea organizaţiilor respective.
 • (2) Conferinţa organizaţiei municipale, respectiv Conferinţele organizaţiilor sectoarelor Municipiului Bucureşti, desemnează, prin vot deschis, dintre membrii lor, o comisie de propuneri alcătuită din 3-5 membri, care aleg preşedintele comisiei.
 • (3) Comisia prezintă Conferinţei candidaturile nominale pentru preşedinte şi Consiliu.
 • (4) După prezentarea propunerilor comisiei, delegaţii la Conferinţă pot prezenta şi alte propuneri care sunt înscrise pe buletinul de vot, cu acordul Conferinţei.
 • (5) Propunerile se înscriu pe buletinele de vot, după aprobarea prealabilă de către Conferinţă şi se adoptă, prin vot secret, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Art.83.
 • (1) Pentru alegerea Birourilor executive ale Consiliilor organizaţiilor orăşeneşti, municipale sau de sectoare ale Municipiului Bucureşti, Conferinţele aprobă numărul de membri, în funcţie de mărimea organizaţiilor respective, în limitele prevăzute în Statut.
 • (2) Consiliile organizaţiilor orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti aleg, direct pe funcţii, dintre membrii lor, membrii Birourilor executive, la propunerea preşedintelui ales, a membrilor consiliului sau a delegatului organului ierarhic superior.
Art.84.
 • (1) În vederea alegerii preşedintelui şi a Consiliului organizaţiei judeţene şi, respectiv, a Sectoarelor Municipiului Bucure
 • şti, Comisiei judeţene de arbitraj şi Comisiei judeţene de control financiar, precum şi a delegaţilor pentru Congresul partidului, Conferinţa organizaţiei judeţene şi, respectiv, a Sectoarelor Municipiului Bucureşti stabilesc numărul membrilor acestora în funcţie de limitele cuprinse în Statut, desemnează, prin vot, o comisie de propuneri, formată din 3-5 membri care îşi aleg, dintre ei, preşedintele comisiei.
 • (2) Comisia de propuneri definitivează şi prezintă candidaturile înregistrate în Conferinţă pentru funcţia de preşedinte şi stabileşte candidaturile nominale pentru membrii Consiliului, ai Comisiei judeţene de arbitraj şi ai Comisiei judeţene de control financiar precum şi ai delegaţiei pentru Congresul partidului.
 • (3) Propunerile comisiei pot fi completate şi cu alte propuneri motivate care pot fi prezentate de delegaţi, direct în cadrul Conferinţelor respective.
 • (4) Propunerile, înscrise nominal pe buletine de vot, sunt aprobate prin vot secret, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi la Conferinţa judeţeană, respectiv la Conferinţa Sectoarelor Municipiului Bucureşti.
Art.85.
 • (1) Numărul membrilor ce vor fi aleşi în Biroul executiv al Consiliului organizaţiei judeţene şi în Biroul executiv al Sectoarelor Municipiului Bucureşti se aprobă de către Conferinţele organizaţiilor respective, în funcţie de limitele cuprinse în Statut.
 • (2) Pentru alegerea membrilor Biroului executiv judeţean, Consiliul organizaţiei judeţene, respectiv Consiliul organizaţiei Sectoarelor Municipiului Bucureşti aleg, prin vot deschis, direct pe funcţii, membrii acestui organism, la propunerea preşedintelui filialei.
 • (3) Pentru funcţiile de prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi şi secretari, se pot prezenta mai multe candidaturi dintre membrii aleşi ai Consiliului.
 • (4) Candidaturile nominale se aprobă de către Consiliul respectiv, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
B. La nivel naţional
Art.86.
 • (1) Pentru alegerea Preşedintelui Partidului, a Comisiei centrale de arbitraj şi a Comisiei centrale de control financiar, Congresul aprobă numărul membrilor acestor foruri de conducere în limitele prevăzute în Statut şi alege, din rândul delegaţilor, o Comisie de propuneri, formată din 7-11 membri, care îşi desemnează un preşedinte.
 • (2) Comisia întocmeşte lista candidaţilor pentru funcţia de Preşedinte al Partidului, pentru Comisia centrală de arbitraj şi Comisia centrală de control financiar, cu reprezentarea tuturor organizaţiilor judeţene şi cea a Sectoarelor Municipiului Bucureşti, avîndu-se în vedere promovarea unui număr corespunzător de tineri şi femei.
 • (3) După prezentarea propunerilor comisiei, se pot formula şi alte propuneri motivate, care se vor aproba, prin vot deschis, de către Congres, pentru a fi trecute pe buletinul de vot.
 • (4) Listele candidaţilor vor fi definitivate de Comisia de propuneri şi vor fi prezentate, nominal, de către preşedintele Comisiei de propuneri, în plenul Congresului, după care se înscriu pe buletinul de vot şi se supun aprobării acestui forum, prin vot secret, cu majoritatea simplă a delegaţilor prezenţi.
C. Comisiile de validare
Art.87.
 • 1.În vederea verificării mandatelor de delegaţi şi a modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaţilor la Congresul U.D.R., se constituie comisii de validare la nivelul conferinţelor, respectiv al Congresului, alcătuite după cum urmează:
  1.      a)la comune, oraşe si municipii din 3-5 membri;
  2.      b)la judeţe şi sectoarele municipiul Bucureşti din 5-7 membri;
  3.      c)la Congres din 7-11 membri;
 • 2.Membrii Comisiei de validare sunt aleşi dintre delegaţii la Conferinţele respective, după caz, la Congresul U.D.R. şi îşi aleg, din rîndul acestora, un preşedinte; Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar şi le prezintă Congresului, prin procesul verbal de şedinţă.

D. Comisiile de numărare a voturilor
Art.88.În vederea stabilirii rezultatului alegerilor, Adunările Generale, Conferinţele, Congresul U.D.R. aleg, din rândul membrilor sau al delegaţilor care nu şi-au depus candidatura pentru nici una dintre funcţiile care fac obiectul alegerilor, Comisiile de numărare a voturilor. Acestea se alcătuiesc din 3-9 membri. Comisia de numărare a voturilor verifică şi centralizează voturile obţinute pentru fiecare candidat în parte şi prezintă forurilor respective raportul cu privire la: numărul total al voturilor, numărul voturilor valabil exprimate, numărul voturilor anulate şi nominalizările candidaţilor aleşi ş.a.

Art.89.Pentru a menţine şi stimula competiţia valorică în interiorul partidului, se recomandă prezentarea mai multor candidaturi la alegerea forurilor de conducere ale U.D.R. la toate nivelurile.

Art.90.
 • (1) În cazuri deosebite, forurile de conducere locale şi centrale ale U.D.R. pot coopta şi alţi membri, cu respectarea art. 57, alin.(2), (3) şi (4). Cooptarea noilor membri în organele de conducere locale şi centrale ale Partidului se validează, potrivit procedurilor de alegere prevăzute în Statutul Partidului şi de Legea partidelor politice, la prima şedinţă a organului competent.
 • (2) Cooptarea unor membri ai partidului în cadrul forurilor de conducere locale şi centrale ale U.D.R. se va face numai cu avizul prealabil scris, al organului ierarhic superior.

XII. GRUPURILE PARLAMENTARE ŞI GRUPUL MINISTERIAL

Art.91.
 • (1) Grupurile parlamentare ale U.D.R. din Senat şi din Camera Deputaţilor sunt alcătuite din toţi parlamentarii partidului, aleşi pe listele acestuia în cele două Camere.
 • (2) Grupurile Parlamentare se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament propriu, aprobat de Biroul Permanent National ale partidului.
 • (3) Grupurile Parlamentare îşi aleg conduceri proprii, propun candidaţii lor pentru Birourile Permanente ale Camerelor şi pentru Birourile Comisiilor permanente ale acestora.
 • (4) Deputaţii şi senatorii care părăsesc Grupurile Parlamentare ale U.D.R. îşi pierd calitatea de membru al partidului.
 • (5) Membrii Grupurilor Parlamentare excluşi sau care demisionează din partid au datoria morală să renunţe la mandatul de deputat sau de senator obţinut pe listele U.D.R., astfel încît locurile lor să poată fi ocupate de cei care urmează imediat pe liste în circumscripţiile respective, potrivit dispoziţiilor Legii electorale şi Regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului.
 • (6) Membrii Grupurilor Parlamentare ale U.D.R. au ca principale atribuţii promovarea Programului politic al partidului în întreaga activitate legislativă şi parlamentară.
Art.92.Grupul Ministerial este alcătuit din toţi miniştrii şi secretarii de stat, membri ai U D.R. care se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament propriu aprobat de către Biroul Permanent National al partidului.

XIII. MIJLOACELE MATERIALE ŞI FINANCIARE ALE PARTIDULUI

Art.93.Bunurile şi fondurile care constituie patrimoniul U.D.R. provin din cotizaţiile membrilor de partid, din veniturile aduse de organele de presă ale partidului, din donaţii, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din activităţile proprii, admise de lege.

Art.94. Biroul Permanent National al partidului urmăreşte ca, din sumele primite de la bugetul statului sub formă de subvenţii, să se aloce unele fonduri şi pentru finanţarea activităţii organizaţiilor judeţene şi a Sectoarelor Municipiului Bucureşti, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni ale organizaţiilor de tineret şi femei.

Art.95.Cotizaţia de membru al partidului se stabileşte astfel:
 • 1. fiecare membru al U.D.R. plăteşte o cotizaţie lunară, stabilită de Consiliul judeţean U.D.R. şi al Sectoarelor Municipiului Bucureşti;
 • 2. Biroul Permanent al partidului poate hotărâ ca, pentru unii dintre membrii săi, pentru senatori şi deputaţi, pentru alţi demnitari sau oameni de afaceri, cuantumul cotizaţiei să fie stabilit în raport cu veniturile realizate de aceştia.
Art.96.
 • (1) Administrarea patrimoniului U.D.R. se face de către Biroul Permanent National al partidului şi de către Birourile organizaţiilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, pe baza prevederilor bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor prezentului Statut.
 • (2). Biroul Permanent al partidului aprobă normele privind utilizarea veniturilor financiare, la propunerea Comisiei Centrale de Control Financiar.

XIV. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PARTIDULUI

Art.97. Uniunea Democrata Romana îşi încetează activitatea prin hotărîrea Congresului partidului, votată de cel puţin 2/3 din delegaţii aleşi de către Conferinţele judeţene şi Conferintele Sectoarelor Municipiului Bucureşti.